مشخصات ضابطه

دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/02
1399/03/31
1399/01/01
1399/03/31
99/142016
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21011105-99/142016
ضريب K تعديل حق‌الزحمه طرح تفصيلي شهر
مشترك , خدمات تهيه طرح‌ توسعه (شهري، روستايي و ناحيه) , برنامه‌ريزي شهري , خدمات تهيه طرح‌ توسعه (شهري، روستايي و ناحيه)
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/02دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها   1359