مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/02
1399/03/31
1399/01/01
1399/03/31
1400/01/01
99/142013
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
21011103-99/142013
خدمات نظارت نظارت كارگاهي تعيين حق‌الزحمه
مشترك , خدمات نظارت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/02دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399  49339
2 1399/06/31راهنماي آناليز خودرو 99  4326