مشخصات ضابطه

دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/02
1399/03/31
1399/01/01
1399/03/31
99/142015
گروه 2 (لازم‌الاجرا)
21011101-99/142015
تعرفه خدمات ژئوفيزيك مهندس مشاور
مشترك , مطالعات ژئوفيزيك
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/02دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1399  1560