مشخصات ضابطه

تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي پيمانكاري با بالاترين پايه 3، 4 و 5 تا پايان مهر 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/29
1399/04/29
1398/08/01
1399/04/29
99/206989
اجباري
21071704-99/206989
تشخيص صلاحيت پيمانكاران
پيمانكار , تشخيص صلاحيت پيمانكار
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/29تمديد اعتبار گواهينامه‌هاي پيمانكاري با بالاترين پايه 3، 4 و 5 تا پايان مهر 1399  1208