مشخصات ضابطه

فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي برق سال 1399

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/29
1399/04/28
1399/04/28
1399/04/28
1399/12/29
99/204705
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
15050752-99/204705
توزيع شبكه توزيع برق فهرست بهاي واحد پايه
توزيع برق , فهرستبهاي رشته توزيع نيروي الكتريكي , فهرستبهاي رشته توزيع نيروي الكتريكي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/30فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي برق سال 1399فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي برق سال 1399 9096