مشخصات ضابطه

تمديد تاريخ انقضاي گواهينامه‌هاي صلاحيت خدمات مشاوره، مديريت طرح و انفورماتيكي

ضوابط مالی قراردادی ,
1399/04/31
1399/04/30
1398/01/01
1399/04/30
99/211801
اجباري
21091702-99/211801
تشخيص صلاحيت مشاور انفورماتيك مديريت طرح
مشاور , تشخيص صلاحيت مشاور , فناوري اطلاعات , سامانه‌ها , تشخيص صلاحيت مديريت طرح , تشخيص صلاحيت انفورماتيك
اين بخشنامه براي بخش‌هاي مختلف، تاريخ اجراي متفاوت دارد: 1. گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره كه در سال 1398 منقضي شده و يا در شش ماهه اول سال 1399منقضي مي‌شوند. 2. گواهينامه صلاحيت خدمات مديريت طرح كه در سال 1398 منقضي شده و يا در شش ماهه اول سال 1399 منقضي مي‌شوند. 3. گواهينامه صلاحيت خدمات انفورماتيكي كه از تاريخ 01 /10 /1399 منقضي شده و يا در شش ماهه اول سال 1399 منقضي مي‌شوند.
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/04/31تمديد تاريخ انقضاي گواهينامه‌هاي صلاحيت خدمات مشاوره، مديريت طرح و انفورماتيكي  643