قطعي 3 ساعته سايت در روز سه‌شنبه 971102

1397/10/30

قطعي 3 ساعته سايت در روز سه‌شنبه 971102 از ساعت 16 الي 19

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها)

1397/10/22

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها) براي نظرخواهي ارائه مي شود:

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك)

1397/10/22

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك) براي نظرخواهي ارائه مي شود:

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

1397/10/02

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

مشاهده

فايل ضوابط نظام فني و اجرايي هزينه‌اي ندارد

1397/09/19

فايل ضوابط نظام فني و اجرايي هزينه‌اي ندارد

مشاهده

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي بام‌هاي سبز براي نظرخواهي

1397/09/18

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي بام‌هاي سبز براي نظرخواهي

مشاهده
مشاهده همه خبرها