نظرخواهي در خصوص فهرست ضوابط آيين‌نامه راه‌هاي ايران - 800

1398/10/15

نظر خواهي

مشاهده

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات

1398/10/09

شرايط جديد در ارجاع كار با استفاده حداكثري از توان داخلي

مشاهده

پيش نويس راهنماي ارزيابي ايمني ساختمانها پس از زلزله

1398/10/08

راهنماي ارزيابي ايمني ساختمانها پس از زلزله

مشاهده

نظرخواهي در خصوص ضوابط تهيه شده ايستگاه هاي عمومي شارژ خودروي برقي

1398/10/02

نظرخواهي

مشاهده

پيش‌نويس چك‌ليست‌هاي فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

1398/09/11

پيش‌نويس چك‌ليست‌هاي فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

مشاهده

ويرايش نهايي شرح خدمات طراحي دپو و پاركينگ قطارهاي شهري 981106

1398/09/03

شرح خدمات طراحي دپو و پاركينگ قطارهاي شهري- براي نظرخواهي نهايي

مشاهده
مشاهده همه خبرها