پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي بام‌هاي سبز براي نظرخواهي

1397/09/18

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي بام‌هاي سبز براي نظرخواهي

مشاهده

راهنماي تهيه گزارش‌هاي فني و مالي و نحوه ارجاع كار در پروژه‌هاي مشاركتي در بخش آب و فاضلاب

1397/08/26

پيش‌نويس نشريه 763 براي اظهار نظر

مشاهده

دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل

1397/07/21

بخشنامه‌هاي شماره 376052 و 376049 در تاريخ 970718 ابلاغ شد

مشاهده

پيش ‌نويس دستورالعمل برآورد خسارات آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از انتشار مواد نفتي

1397/06/24

نظرخواهي ير روي برآورد خسارات آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از انتشار مواد نفتي

مشاهده

پيش نويس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات اندازه گيري حجم آب مصرفي (كنتور) بر روي انشعابات شبكه آب شرب

1397/06/24

نظرخواهي بر روي پيش نويس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات اندازه گيري حجم آب مصرفي (كنتور) بر روي انشعابات شبكه آب شرب

مشاهده

عذرخواهي

1397/06/03

بابت عدم درج نسخه كامل آيين نامه ايمني راه‌هاي كشور (جلد اول - مباني طرح راه ايمن 267-1) و (جلد چهارم - حاشيه ايمن راه 267-4) پوزش مي‌طلبيم. لطفا نسخه كامل آيين‌نامه را دريافت فرماييد:

مشاهده
مشاهده همه خبرها