رايگان بودن فايل ضوابط نظام فني و اجرايي كشور

1397/09/19

فايل ضوابط نظام فني و اجرايي هزينه‌اي ندارد

مشاهده

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي بام‌هاي سبز براي نظرخواهي

1397/09/18

پيش‌نويس دستورالعمل طراحي و اجراي بام‌هاي سبز براي نظرخواهي

مشاهده

دعوت به همكاري در امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور

1397/09/13

دعوت به همكاري در امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور

مشاهده

راهنماي تهيه گزارش‌هاي فني و مالي و نحوه ارجاع كار در پروژه‌هاي مشاركتي در بخش آب و فاضلاب

1397/08/26

پيش‌نويس نشريه 763 براي اظهار نظر

مشاهده

دو بخشنامه در مورد نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل

1397/07/21

بخشنامه‌هاي شماره 376052 و 376049 در تاريخ 970718 ابلاغ شد

مشاهده

پيش ‌نويس دستورالعمل برآورد خسارات آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از انتشار مواد نفتي

1397/06/24

نظرخواهي ير روي برآورد خسارات آلودگي محيط زيست دريايي ناشي از انتشار مواد نفتي

مشاهده
مشاهده همه خبرها