فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري 20-03-1397

1397/11/27

مصالح استاندارد اجباري تا تاريخ 20-03-1397

مشاهده

پيش‌نويس فهرست وارسي(چك‌ليست) خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

1397/11/23

پيش‌نويس فهرست وارسي(چك‌ليست) خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

مشاهده

جدول‌هاي بازبيني رديف‌هاي مربوط به آسفالت در فهرست بهاي پايه راه و باند و راهداري

1397/11/15

جدول‌هاي بازبيني رديف‌هاي مربوط به آسفالت در فهرست بهاي پايه راه و باند و راهداري

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها)

1397/10/22

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني مطالعات و اجراي عمليات پايدارسازي زمين‌لغزش‌ها بخش نخست(مطالعات رفتارسنجي زمين‌لغزش‌ها) براي نظرخواهي ارائه مي شود:

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك)

1397/10/22

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي فني طراحي و اجراي بندهاي مشبك سرشاخه گير (چكدم مشبك) براي نظرخواهي ارائه مي شود:

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

1397/10/02

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

مشاهده
مشاهده همه خبرها