پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي و تحليل و طراحي سازه‌هاي بتني- نسخه 13971226

1397/12/28

پيش‌نويس جلد اول و دوم آيين‌نامه بتن ايران - مصالح و مسايل اجرايي و تحليل و طراحي سازه‌هاي بتني- نسخه 13971226

مشاهده

فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)

1397/12/08

فهرست وارسي خدمات نظارت در كارهاي ساختماني (پيش نويس چك ليست كارهاي سازه)

مشاهده

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

1397/12/04

پيش‌نويس ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي

مشاهده

فهرست مصالح مشمول استاندارد اجباري 20-03-1397

1397/11/27

مصالح استاندارد اجباري تا تاريخ 20-03-1397

مشاهده

پيش‌نويس فهرست وارسي(چك‌ليست) خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

1397/11/23

پيش‌نويس فهرست وارسي(چك‌ليست) خدمات نظارت در كارهاي ساختماني

مشاهده

جدول‌هاي بازبيني رديف‌هاي مربوط به آسفالت در فهرست بهاي پايه راه و باند و راهداري

1397/11/15

جدول‌هاي بازبيني رديف‌هاي مربوط به آسفالت در فهرست بهاي پايه راه و باند و راهداري

مشاهده
مشاهده همه خبرها