مشخصات ضابطه

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم (سال 1394)

ضوابط مالی قراردادی ,
1394/07/13
94/158764
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1395/07/12دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم (سال 1394)  1950