مشخصات ضابطه

آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- تجديد نظر اول

Concrete Code of Iran
ضوابط فنی (نشریه) ,
1
فارسی
1395/09/16
1379/09/29
1380/01/01
1379/09/29
105/6437-54/4855
120
گروه 1
03010107-1379-120-0-1-FA
بتن بتن مسلح بتن آرمه ميلگرد ساختمان آرماتور
سازه , ضوابط طراحي , بتن , مباني طراحي , دستورالعمل‌هاي اجرايي , مطالعات پايه (فقط براي امكانسنجي تك مرحله‌اي) , طراحي جزئيات اجرايي , ساخت , آزمايش مصالح
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1395/07/12اصلاحيه استفاده از ميلگردهاي با مقاومت بالا  254
2 1395/07/12واژه‌نامه بتن  157
3 1395/07/12استاندارد مشخصات و آزمايش‌ها  140
4 1395/07/12تفسير بخش اول آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- كليات، مصالح و مسايل اجرايي  195
5 1395/07/12راهنماي آيين نامه بتن ايران (آبآ)  233
6 1395/07/12آئين نامه بتن ايران (آبا)  398
7 1395/07/12تفسير بخش دوم آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- اصول تحليل و طراحي  139
8 1395/07/12CONCRETE CODE of IRAN  145
9 1395/07/12آيين‌نامه سازه‌هاي بتني حجيم  142
10 1395/10/05تفسير بخش اول آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- كليات، مصالح و مسايل اجرايي  376
11 1395/10/05تفسير بخش دوم آيين‌نامه بتن ايران (آبا)- اصول تحليل و طراحي  299