مشخصات ضابطه

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي اجزاي غير سازه‌اي ساختمان‌ها

Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Nonstructural Equipment
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1396/04/26
1396/04/25
1396/10/01
1396/04/25
96/1276753
743
گروه 3
32020115-1396-743-0-0-FA
ساختمان زلزله مقاوم سازي بهسازي لرزه‌اي اجزاي غير سازه‌اي ارزيابي آسيب‌پذيري
كاهش خطرپذيري زلزله , دستورالعمل‌هاي اجرايي , ساختمان , تاسيسات برقي ساختمان , تاسيسات مكانيكي ساختمان , مستندات و راهنماها , جزئيات همسان
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/11/28دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي اجزاي غير سازه‌اي ساختمان‌ها  2952