مشخصات ضابطه

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
96/1784566
گروه 1
03060727-96/1784566
فهرست بها تاسيسات مكانيكي
تاسيسات مكانيكي ساختمان , فهرست‌بهاي رشته تاسيسات مكانيكي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/28ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1397  4281