مشخصات ضابطه

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
96/1784535
گروه 1
03030723-96/1784535
فهرست بها ابنيه
ساختمان , فهرست‌بهاي رشته ابنيه
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1396/12/28ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1397  7742