مشخصات ضابطه

ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1397

ضوابط مالی قراردادی ,
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
1396/12/27
96/1784548
گروه 1
03050701-96/1784548
تاسيسات برقي فهرست بها
تاسيسات برقي ساختمان , فهرست‌بهاي رشته تاسيسات برقي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/01/28ابلاغ فهرست‌بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1397  2989
2 1397/01/28موارد اصلاحي فهرست‌هاي بهاي واحد پايه سال 1397  5505