مشخصات ضابطه

دستورالعمل تعيين محدوده (حريم) كمي چاه‌ها و قنوات

(Manual on Estimation of Influence Radius for Groundwater Resources (Water wells and Qanats
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1397/04/11
1397/04/06
1397/07/01
1397/04/04
97/162664
747
گروه 3
07010115-1397-747-0-0-FA
قنات چاه حريم آبخوان شرايط ماندگار شرايط غيرماندگار زيشارد كمفورت آب زيرزميني
منابع آب , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/04/11دستورالعمل تعيين محدوده (حريم) كمي چاه‌ها و قنوات  1611
2 1397/04/11دستورالعمل تعيين محدوده (حريم) كمي چاه‌ها و قنوات  516
3 1397/04/11دستورالعمل تعيين محدوده (حريم) كمي چاه‌ها و قنوات  525