مشخصات ضابطه

تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/05/16
1397/05/20
1397/05/20
244346
بدون دستور العمل
21010903-244346
فهرست بها تجزيه بها فهرست بها 1397
مشترك , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ابنيه-97  30860
2 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات مكانيكي-97  8014
3 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نوار حفاري- 97  1621
4 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات برقي-97  7339
5 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97  10320
6 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راهداري-97  2365
7 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه‌آهن-97  1116
8 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست خطوط انتقال آب-97  2581
9 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست شبكه توزيع آب-97  2176
10 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست چاه-97  1253
11 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري و زهكشي-97  2793
12 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست سدسازي-97  2041
13 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري تحت فشار-97  1324
14 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست جمع‌آوري و انتقال فاضلاب-97  2633
15 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست انتقال و توزيع آب روستايي-97  1598
16 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ساخت و ترميم قنات-97  980
17 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبخيزداري و منابع طبيعي-97  2125