مشخصات ضابطه

تجزيه بهاي فهرست‌هاي واحد پايه (نسخه سال 1397)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/05/16
1397/05/20
1397/05/20
244346
بدون دستور العمل
21010903-244346
فهرست بها تجزيه بها فهرست بها 1397
مشترك , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ابنيه-97  41452
2 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات مكانيكي-97  10598
3 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نوار حفاري- 97  1950
4 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست تاسيسات برقي-97  9710
5 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97  13940
6 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست راهداري-97  2912
7 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه‌آهن-97  1362
8 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست خطوط انتقال آب-97  3358
9 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست شبكه توزيع آب-97  2780
10 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست چاه-97  1501
11 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري و زهكشي-97  3594
12 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست سدسازي-97  2660
13 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبياري تحت فشار-97  1620
14 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست جمع‌آوري و انتقال فاضلاب-97  3367
15 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست انتقال و توزيع آب روستايي-97  1982
16 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست ساخت و ترميم قنات-97  1162
17 1397/05/20تجزيه بهاي فهرست آبخيزداري و منابع طبيعي-97  2601