مشخصات ضابطه

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل(تمديد بخشنامه سال 1395)

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/07/21
1397/07/18
1391/01/01
1397/07/18
97/376052
اجباري
21031305-97/376052
مابه‌التفاوت نرخ ارز تعديل
كارفرما , تغييرات ارز
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل(تمديد بخشنامه سال 1395)
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/07/21دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيما نهاي ريالي فاقد تعديل(تمديد بخشنامه سال 1395)  18323