مشخصات ضابطه

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
1397/12/28
97/747815
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
03030723-97/747815
ابنيه
ساختمان , فهرست‌بهاي رشته ابنيه , ساخت
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1397/12/28فهرست بها واحد پايه رشته ابنيه سال 1398  4885