مشخصات ضابطه

راهنماي تخمين و كنترل نشست در معادن

Guideline for Prediction and Control of Mine Subsidence
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/09/04
1398/09/02
1399/01/01
1398/09/02
98/485540
0758
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
09030115-1398-0758-0-0-FA
استخراج معدن نشست معدن
استخراج , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/04راهنماي تخمين و كنترل نشست در معادن  227