مشخصات ضابطه

دستورالعمل اكتشافات ژئوشيميايي به روشهاي بيوژئوشيميايي و ژئوبوتاني

Instruction for Biogeochemistry and Geobotany Exploration
ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1398/09/04
1398/09/02
1399/01/01
1398/09/02
98/485555
0780
گروه 3 (لازم‌الاجرا)
09010115-1398-0780-0-0-FA
اكتشاف معدن روش ژئوبوتان روش بيوژئوشيميايي
اكتشاف , دستورالعمل‌هاي اجرايي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/04دستورالعمل اكتشافات ژئوشيميايي به روشهاي بيوژئوشيميايي و ژئوبوتاني  179