مشخصات ضابطه

عوامل موثر در فهرست‌بهاي واحد پايه سال 1398 ( نرخ دستمزد نيروي انساني ، كرايه ماشين آلات و مصالح )

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/09/02
1398/09/02
1398/09/02
1398/09/02
بدون دستور العمل
21010903-
نرخ عوامل ماشين‌آلات و ابزار دستمزد نيروي انساني نرخ مصالح
مشترك , ضوابط ارجاع كار پيمانكاري , فهرست‌بهاي رشته تاسيسات برقي , فهرست‌بهاي رشته شبكه توزيع آب , فهرست‌بهاي رشته انتقال و توزيع آب روستايي , فهرست‌بهاي رشته چاه , فهرست‌بهاي رشته آبياري و زهكشي , فهرست‌بهاي آبياري تحت فشار , فهرست‌بهاي رشته سدسازي , فهرست‌بهاي رشته خطوط انتقال آب , فهرست‌بهاي رشته راهداري , فهرست‌بهاي رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه , فهرست‌بهاي رشته ساخت و ترميم قنات , فهرست‌بهاي رشته ابنيه , فهرست‌بهاي رشته آبخيزداري و منابع طبيعي , فهرست‌بهاي رشته تاسيسات مكانيكي , فهرست‌بهاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب , فهرست‌بهاي نوار حفاري , بخشنامه سرجمع , بخشنامه تجزيه بها , فهرست بهاي نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن , فهرست بهاي رشته تاسيسات تصفيه آب و فاضلاب , فهرست بهاي رشته نگهداري و بهره‌برداري تاسيسات آب شرب روستايي , فهرست بهاي رشته مرمت بناهاي تاريخي , فهرستبهاي رشته توزيع نيروي الكتريكي
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/12نرخ عوامل موثر در فهرست بهاي 1398نرخ عوامل موثر در فهرست بهاي 1398 10005
2 1398/09/12نرخ مصالح 1398  4564
3 1398/09/12 نرخ دستمزد نيروي انساني  5631
4 1398/09/12 نرخ ماشين آلات و ابزار  5075