مشخصات ضابطه

شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1398

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/09/27
1398/09/27
1398/09/27
1398/09/27
98/548594
گروه 1 (لازم‌الاجرا)
21011301-98/548594
شاخص تعديل شاخص تعديل
مشترك , تعديل , تعديل
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/09/27شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1398  22837