مشخصات ضابطه

تمديد تاريخ انقضاي گواهينامه‌هاي صلاحيت خدمات مشاوره، مديريت طرح و انفورماتيكي

ضوابط مالی قراردادی ,
1398/12/24
1398/12/19
1398/01/01
1398/12/19
98/737072
اجباري
21091702-98/737072
مشاوره مشاور تشخيص صلاحيت مديريت طرح انفورماتيك
مشاور , تشخيص صلاحيت مشاور , تشخيص صلاحيت مديريت طرح , تشخيص صلاحيت انفورماتيك
به استحضار ميرساند به منظور حفظ سلامت جامعه، جلوگيري از انتشار بيماري و مراجعه حداقلي متقاضيان به سازمان، اعتبار گواهينامههاي زير تا پايان تير 1399 تمديد ميگردد. 1. گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره كه در سال 1398 منقضي شده يا در سه ماهه اول سال 1399 منقضي خواهد شد، 2. گواهينامه صلاحيت خدمات مديريت طرح كه در سال 1398 منقضي شده يا در سه ماهه اول سال 1399 منقضي خواهد شد، 1398 منقضي شده يا در سه ماهه اول سال /10/ 3. گواهينامه صلاحيت خدمات انفورماتيكي كه از تاريخ 1 1399 منقضي خواهد شد. بديهي است مبناي اعلام تاريخ اعتبار گواهينامه، سامانه اطلاعات عوام نظام نني و اجرايي كشور- ساجار- مي باشد. (sajar.mporg.ir) سيدجواد قانع فر رئيس امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1398/12/24تمديد تاريخ انقضاي گواهينامه‌هاي صلاحيت خدمات مشاوره، مديريت طرح و انفورماتيكي  358