مشخصات ضابطه

راهنماي گام دوم مبارزه با كوويد-19 (كرونا ويروس) فاصله‌گذاري اجتماعي و الزامات سلامت محيط و كار در پروژه هاي عمراني و كارگاههاي ساخت و ساز

ضوابط فنی (نشریه) ,
0
فارسی
1399/02/30
1399/02/24
1399/02/24
1399/02/24
990224-306/114
VB114
اجباري
17190319-1399-VB114-0-0-FA
بهداشت محيط كرونا
HSE , عمومي , مديريت بحران - تاب‌آوري , مدیریت پروژه
ابلاغي وزارت بهداشت به دستور ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا همواره بايد نسخه به‌روز شده اين ضابطه، از طريق درگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ملاك عمل قرار گيرد. https://behdasht.gov.ir/step2corona
#تاریخ بارگذاریعنوانتوضیحاتدانلودتعداد دانلود
1 1399/02/30ضابطه اي جديد تحت عنوان راهنماي گام دوم مبارزه با كوويد-19 (كرونا ويروس) فاصله‌گذاري اجتماعي و الزامات سلامت محيط و كار در پروژه هاي عمراني و كارگاههاي ساخت و سازابلاغي وزارت بهداشت به دستور ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا 3212